Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Leśnicy Nadleśnictwa Bardo Śląskie na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem w Kłodzku w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają do kupna sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • sporządzają informacje, Analizy i sprawozdania problemowe o lasach.

Dodatkowo na barkach Naszych pracowników spoczywa obowiązek wykonywania:

·         Nadzoru nad właściwościami lasów w zakresie obowiązku do podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów (art9)

·         Bieżących przeglądów terenowych powierzonych do nadzoru lasów z określeniem obowiązków i zabiegów gospodarczych właścicieli lasów do trwałego ich utrzymania, oraz zapewnienia ciągłości ich użytkowania (art. 13 ust 1)

·         Ocechowania drewna i wydawania świadectw legalności pozyskanego drewna w lasach nadzorowanych w oparciu o decyzję Starosty (art. 14a ust 3)

·         Przyjęć wniosków od właścicieli lasów, przygotowywania na ich podstawie i przekazywania do Starostwa kompletnej dokumentacji dotyczącej określenia zabiegów gospodarczych w lasach, w tym pozyskania drewna celem wydania przez Starostę decyzji (art. 13 ust 1 pkt 2-5a)

·         dokumentacji i przekazywania ich do Starostwa celem wydania decyzji nakazującej dla właścicieli lasów, którzy nie wykonują swoich obowiązków (art. 9 ust1 pkt 1i 2)

·         Innych niezbędnych zadań, związanych z prawidłowym nadzorem, np.: oceny udatności upraw, wyznaczania drzew do wyrębu, zabezpieczenia materiału sadzeniowego do odnowień i zalesień itp.

Więcej na ten temat

W Nadleśnictwie Bardo Śląskie Nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzą leśniczowie:

  • Krzysztof Sobejko – obręb ewidencyjny: Boguszyn, Ławica, Morzyszów, Wojciechowice, Miasto Kłodzko – Tel kontaktowy 725682932
  • Jacek Dawid – obręb ewidencyjny Jaszkowa Górna – Tel kontaktowy 725682816
  • Janusz Rosiński – obręb ewidencyjny Jaszkowa Dolna, Jaszkówka, Podzamek – Tel kontaktowy 725682920

Nadzór prowadzony jest na terenie w/w obrębów w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa i dla zasięgu poszczególnych leśnictw rewirowych.

Poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Nadleśnictwem Bardo Śląskie a Starostwem Kłodzko zamieszczamy wzory dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o wycięcie drzew z lasów niepaństwowych.