Wydawca treści Wydawca treści

Użytek ekologiczny

Użytki ekologiczne są to „zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genów i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp.”.

 

Na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie znajduje się jeden użytek ekologiczny pn. „Storczykowa hałda”, na powierzchni 2,16 ha. Zlokalizowany jest  w pododdziale leśnym 214a  leśnictwa Złoty Stok.

 

Powodem objęcia tego terenu ochroną w formie użytku ekologicznego są unikatowe wartości przyrodnicze. Występują tu rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt, w tym najliczniejsza w Polsce populacja storczyka męskiego (Orchis mascula ssp. signifera). Inne rośliny objęte ochroną, a występujące na tym terenie, to: kruszyna pospolita (Frangula alnus), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), bluszcz pospo-lity (Hedera helix), goryczka gorzkawa (Gentianella amarella), kruszczyk szerokolistny (Epipactis hellebo-rine) i lilia złotogłów (Lilium martagon).