Wydawca treści Wydawca treści

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwaty przyrody obejmują ochrona najcenniejsze fragmenty ekosystemów leśnych. Na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie znajdują się dwa rezerwaty częściowe: „Cisy" oraz „Cisowa Góra", o łącznej powierzchni 38,51 ha. Oba rezerwaty są położone poza znakowanymi szlakami turystycznymi co sprawia, że zarówno zwierzyna, jak i rośliny nie są niepokojone i niszczone, jak to jest obserwowane w rezerwatach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie głównych tras turystycznych.

Na obszarze rezerwatów obowiązują następujące zakazy:

·         zakaz wycinania cisów oraz normalnego użytkowania lasu (wszelkie czynności gospodarcze powinny być dostosowane do potrzeb ochrony przyrody, a ilość możliwych do pobierania użytków drzewnych określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarstwa rezerwatowego, podlegający zatwierdzeniu przez Konserwatora Przyrody;

·         zakaz zbioru owoców i nasion drzew i krzewów ( nie dotyczy to zbioru nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb odnowienia lasu w rezerwacie, zgodnie ze wskazówkami planu urządzenia gospodarstwa rezerwatowego);

·         zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części;

·         zbiór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich;

·         niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin;

·         polowanie, chwytanie i zabijanie dziko _żyjących zwierząt;

·         zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia, zakłócanie ciszy;

·         umieszczanie tablic, napisów i innych znaków;

·         wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń technicznych;

·         przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody.

 

Rezerwat przyrody częściowy „Cisy"

Rezerwat częściowy „Cisy" utworzono dla ochrony naturalnego stanowiska cisa w środkowowschodniej granicy zasięgu w naszym kraju. Należy on do grupy rezerwatów leśnych, podgrupy rezerwatów chroniących rzadkie lub objęte ochroną gatunkowa drzewa. Rezerwat został utworzony na podstawie Zarządzenia MLiPD Nr 22 z dnia 24 kwietnia 1954r. i obejmuje powierzchnie 19,58 ha, w tym 0,60 ha powierzchni nieleśnej (drogi w rezerwacie).

W 2001 r. opracowany został projekt planu ochrony rezerwatu autorstwa prof. dr hab. Wiesława Fałtynowicza i in., jednak wg stanu na 1 stycznia 2009 r. nie został ustanowiony stosownym rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego. Częścią tego opracowania jest dokładna inwentaryzacja cisów w rezerwacie wykonana przez dr inż Marka Kmiecika z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, w trakcie której każdy egzemplarz został pomierzony i otrzymał numer inwentarzowy wybity na blaszce przymocowanej w szyi korzeniowej.

Wg autorów wspomnianego opracowania ochrona na terenie rezerwatu jest obecnie objętych 1258 cisów, w zasadzie równowiekowych, które osiągają maksymalnie 12 metrów wysokości i 35 cm pierśnicy.

Ich stan zdrowotny jest zadawalający gdyż 80% egzemplarzy to okazy zdrowe lub osłabione w niewielkim stopniu.

Głównym zagrożeniem dla przedmiotu ochrony w rezerwacie jest słaba reprodukcja i starzenie się populacji. W ciągu 50 lat ochrony (i badan) populacja zmniejszyła się o 23%.

Pewnym zagrożeniem jest postępująca synantropizacja niecierpkiem drobnokwiatowym Impatiens parviflora.

Oprócz cisa w rezerwacie stwierdzono 15 innych prawnie chronionych gatunków roślin: 9 objętych ochroną ścisłą oraz 6 częściową.

 Informacje o gatunkach zawarto w Planie Ochrony Przyrody. Według „Planu urządzenia lasu" – stan na 1 stycznia 2019r. rezerwat tworzą następujące pododdziały: 176r, s; 177f-h.

 

 

Rezerwat przyrody częściowy "Cisowa Góra"

Rezerwat częściowy „Cisowa Góra" utworzono dla ochrony naturalnego stanowiska cisa w środkowo-wschodniej granicy zasięgu w naszym kraju. Należy on do grupy rezerwatów leśnych, podgrupy rezerwatów chroniących rzadkie lub objęte ochrona gatunkowa drzewa.

Rezerwat został utworzony na podstawie Zarządzenia MLiPD Nr 89 z dnia 19 marca 1954r. i obejmuje powierzchnie 18,93 ha, w tym 0,44 ha powierzchni nieleśnej (drogi w rezerwacie). Rezerwat posiada opracowany projekt planu ochrony (dr hab. A. Boratyński i in., 1998) jednak nie jest on formalnie zatwierdzony rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego.

Ochroną na terenie rezerwatu, wedle wspomnianego opracowania, objęte jest obecnie 708 cisów.

Osiągają one wieku około 220 lat i dorastają maksymalnie do 12 metrów wysokości i 48 cm pierśnicy.

Głównym zagrożeniem dla populacji cisa, podobnie jak w poprzednim przypadku jest starzenie się populacji i utrudniona reprodukcja ze względu na zgryzanie nalotów i podrostów cisowych przez jeleniowate.

Sytuacja w tym rezerwacie jest gorsza niż w poprzednio omówionym, gdyż w ciągu 46 lat liczba dorosłych drzew zmalała o 51%.

W rezerwacie stwierdzono dodatkowo 11 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą oraz 7 chronionych częściowo.

Według „Planu urządzenia lasu" – stan na 1 stycznia 2019r. są to następujące pododdziały: 151k; l; 154f-j, 155a.