Wydawca treści Wydawca treści

Mała Retencja Górska lata 2007-2013

Nasze nadleśnictwo brało udział w projekcie „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”.

Projekt ten łączy aspekty retencjonowania wody i ochrony przeciwpowodziowej kładąc zdecydowany nacisk na realizację niewielkich inwestycji w początkowym biegu rzek i strumieni w zlewniach górskich.

Projekt był realizowany od 2007 i został zakończony w 2015 roku w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013". Źródło dofinansowania stanowi III oś priorytetowa Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności). Całkowita wartość brutto projektu wynosiła ponad 172 mln PLN.

Umowa o dofinansowanie (Numer POIS.03.01.00-003/10-00 z dnia 29 sierpnia 2011r) dla projektu została zawarta pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszt projektu Nadleśnictwa Bardo Śląskie  to 2 077 082,31 PLN.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej http://www.ckps.lasy.gov.pl/mala-retencja-gorska oraz http://www.pois.gov.pl .

W ramach projektu na terenie naszego Nadleśnictwie zrealizowano łącznie 36 obiektów, są to następujące działania:

  • przebudowa przepustów na przepusty o większym świetle - 7szt;
  • budowa  kaszyc - 6 szt;
  • zabudowa trzech cieków wodnych poprzez budowę brodów, narzutów i progów  kamiennych; 
  • budowa nowych i odbudowa starych zbiorników retencyjnych - 4 szt.