Wydawca treści Wydawca treści

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 35 944 030 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi  25 775 686,30 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 21 909 333,39 zł

 

Zakres projektu, w którym bierze udział Nadleśnictwo Bardo Śląskie:

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.

Cel projektu: w ramach powyższego projektu zostaną wykonane prace mające na celu zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu gatunków chronionych oraz ograniczanie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych na obszarze Natura 2000 zarządzanym przez nadleśnictwo.

Bezpośredni efekt: nadleśnictwo wykona zabezpieczenie, konserwację oraz poprawę stanu wlotów do zimowisk nietoperzy łącznie na 6 stanowiskach oraz usuwanie kęp rdestowców i niecierpka gruczołowatego na powierzchni 9,04ha.

Wartość projektu: Całkowity koszt realizacji projektu w nadleśnictwie: 72 078,62 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 61 266,83 zł.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/