Wydawca treści Wydawca treści

PARKI KRAJOBRAZOWE

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Śnieżnicki Park Krajobrazowy jak również Park Krajobrazowy Gór Sowich spełniają trzy główne cele i funkcje, a mianowicie:

  • funkcję ochronną, polegająca na zabezpieczeniu wartości przyrodniczych i przywróceniu pierwotnej jakości środowiska;
  • funkcję ekologiczną, polegającą na stabilizacji biologicznej środowiska i zapewnieniu warunków przetrwania gatunków organizmów żywych;
  • funkcję dydaktyczną, poprzez pole obserwacji badawczych i przekazywanie wiedzy.

 

Śnieżnicki Park Krajobrazowy został utworzony na mocy uchwały Nr 35/81 WRN w Wałbrzychu z dnia 28 października 1981r. na powierzchni 28800 ha. Obecnie podstawą prawną jego funkcjonowania jest Rozporządzenie 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie parków krajobrazowych na terenie województwa wałbrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Wałbrz. Nr 34, poz 259 z dn. 31.12.1998 r.). Zasięgiem swoim obejmuje południową część Nadleśnictwa Bardo Śląskie, w obrębię Kamieniec Ząbkowicki. Dla wzmocnienia funkcji ochronnej parku wyznaczono otulinę o powierzchni 19900 ha, której granicą jest szosa Nysa-Kłodzko, na odcinku Podzamek - Złoty Stok. Lokalizacja szczegółowa zobrazowana jest na mapie sytuacyjno – przeglądowej walorów przyrodniczo – kulturowych.

Park ten został utworzony w celu zachowania przyrodniczych, kulturowych i estetycznych walorów masywu Śnieżnika oraz dla stworzenia przybywającym do parku godziwych warunków do wypoczynku, rekreacji, rozwijania kompleksowej działalności turystycznej, jak również realizacji globalnego programu rozwoju tego obszaru pod kątem prowadzenia racjonalnej gospodarki rezerwatowej, leśnej i łowieckiej, wodnej, osadnictwa oraz zabezpieczenia obiektów kultury materialnej.

Park leży na terenie województwa dolnośląskiego, w jego południowo-wschodniej części i zasięgiem swym obejmuje trzy pasma górskie: Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Góry Złote. To trzecie pasmo wchodzi w skład Nadleśnictwa Bardo Śląskie i znajduje się na terenie powiatu ząbkowickiego, gminy Złoty Stok oraz powiatu kłodzkiego, gminy Kłodzko.

W żadnym z istniejących opracowań nie są zawarte informacje dotyczące struktury użytkowania gruntów.

Pieczę nad Parkiem sprawuje Zarząd Parków Krajobrazowych z siedziba w Wałbrzychu.

Więcej informacji na temat Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego można uzyskać tutaj.

 

 

 

Park Krajobrazowy Gór Sowich został utworzony na mocy uchwały Nr 7/91 WRN w Wałbrzychu z dnia 8 listopada 1991r. (powiększony w dniu 9 sierpnia 1996r.) na powierzchni 8140,67 ha. Obecnie podstawą prawną funkcjonowania tego parku jest rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 101 poz. 1718). Zasięgiem swoim obejmuje północną część Nadleśnictwa Bardo Śląskie. Dla parku nie wyznaczono otuliny.

Park ten został utworzony w celu zachowania przyrodniczych, kulturowych i estetycznych walorów masywu Gór Sowich oraz dla stworzenia przybywającym do parku godziwych warunków do wypoczynku, rekreacji, rozwijania kompleksowej działalności turystycznej, jak również realizacje globalnego programu rozwoju tego obszaru pod kątem prowadzenia racjonalnej gospodarki rezerwatowej, leśnej i łowieckiej, wodnej, osadnictwa oraz zabezpieczenia obiektów kultury materialnej.

Park leży na terenie województwa dolnośląskiego, w jego południowo-wschodniej części i zasięgiem swym obejmuje środkową część pasma Gór Sowich.

W żadnym z istniejących opracowań nie są zawarte informacje dotyczące struktury użytkowania gruntów.

Piecze nad Parkiem sprawuje Zarząd Parków Krajobrazowych z siedziba w Wałbrzychu.

Więcej informacji na temat Parku Krajobrazowego Gór Sowich  można uzyskać tutaj.