Wydawca treści Wydawca treści

obszary natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Oficjalna strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o obszarach Natura 2000

http://natura2000.gdos.gov.pl/

 Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczonych jest pięć obszarów Natura 2000:

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Góry Bardzkie (PLH020062)

Powierzchnia: 3 379,67 ha

Pasmo Gór Bardzkich jest jedna z najciekawszych partii Sudetów Środkowych, choć również o bardzo zniekształconej wskutek XIX wiecznej gospodarki leśnej, szacie roślinnej. Obecnie większą część powierzchni leśnych zajęta jest przez lasy gospodarcze, jednak wśród nich znajduje się szereg bardzo cennych obiektów przyrodniczych. Podłoże skalne bardzo zróżnicowane, tworzą je skały tzw. formacji bardzkiej. Obszary o innej formie ochrony w zasięgu obszaru to rezerwaty przyrody Cisowa Góra (1953; 18,56 ha) oraz  Cisy (1954; 20,86 ha).

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Kopalnie w Złotym Stoku (PLH0200007)

Powierzchnia: 170,05 ha

Sztolnie w Złotym Stoku są wyrobiskami po dawnej kopalni złota i arsenu. Jest to zespół kilkunastu

obiektów, z których dwa są udostępnione do zwiedzania. Obszar położony jest w całości na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (28 800 ha; 1981).

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa (PLH020043)

Powierzchnia: 330,66 ha

Głęboki wąwóz Nysy Kłodzkiej, położony na północ od Kłodzka, pomiędzy Młynowem i Opolnica.

Strome stoki o nachyleniu 30-60 % wznoszą się do 60 m nad korytem rzeki. Zbocza pokryte są gęstymi, naturalnymi lasami, natomiast w dolinie rzecznej znajdują się łąki, pastwiska, zarośla wierzbowe oraz lasy łęgowe.

W sąsiedztwie obszaru znajdują się trzy niewielkie wsie (Młynów, Podtynie i Morzyszów), ale wpływ

człowieka na obszar jest niewielki i sporadyczny.

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich (PLH020071)

Powierzchnia: 21 324,86 ha

Obszar obejmuje 16 cennych obiektów – miejsc zimowania nietoperzy w Górach Sowich. Głównie

stare sztolnie. W skład obszaru wchodzą obiekty: Sokolec, Sztolnia w Bystrzycy Górnej, Jugowice I, II i III, Włodarz, Srebrna Sztolnia koło Walimia, Rzeczka, Soboń, Osówka, Osówka II, Rościszów - budynek komunalny, Sztolnia za Domem Ani, Sztolnia w Podlesiu, Augustyna w Kamionkach, Sztolnia nad Chałupa I i II w Kamionkach. Obszar żerowiskowy dla kolonii rozrodczej obejmuje większość pasma Gór Sowich.

Obszar położony jest w zasięgu Parku Krajobrazowego Gór Sowich.

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Góry Złote (PLH020096)

Powierzchnia: 7128,90 ha

Obszar obejmuje północno-wschodnią część Gór Złotych, zbudowaną głównie ze skał metamorficznych i wylewnych, porośniętą lasami świerkowymi i bukowo świerkowymi. Niewielkie powierzchnie zajmują tereny otwarte, zajęte przez łąki, młaki i ziołorośla górskie.

Obszar jest kluczowy dla zachowania bezkręgowców, szczególnie Carabus variolosus (jedno z dwóch stanowisk gatunku w regionie kontynentalnym). Siedliska przyrodnicze grają tu rolę drugoplanową, choć znajdują się tutaj bardzo dobrze zachowane fragmenty młak węglanowych (7230) oraz różnych zbiorowisk leśnych (szczególnie łęgi Carici remotae-Fraxinetum z wieloma gatunkami chronionymi, oraz fragmenty żyznych i kwaśnych buczyn).

Łąki zachowane w dolinach potoków, szczególnie koło Orłowca, Lutyni i Wrzosówki są bogate w chronione gatunki roślin naczyniowych.

Na obszarze ostoi znajduje się duże zimowisko nietoperzy Jaskinia Radochowska, w której stwierdza się od kilkunastu do kilkudziesięciu nietoperzy (maksymalnie 65 w 1991 r.) z 7 gatunków. Najliczniej zimują tutaj mopki (maksymalnie 53 osobniki) i nocki duże (maksymalnie 15 osobników). Sporadycznie obserwowany jest tutaj nocek Natterera, podkowiec mały i mroczek późny. Przy granicy obszaru znajdują się inne zimowiska nietoperzy: sztolnie kopalni złota w Złotym Stoku (SOO Kopalnie w Złotym Stoku PLH 020007) i grota nad Lądkiem. Obszar Gór Złotych jest szczególnie ważny dla zachowania populacji podkowca małego, nocka orzęsionego, nocka dużego i mopka.