Wydawca treści Wydawca treści

LASY NADLEŚNICTWA

Pod zarządem Nadleśnictwa Bardo Śląskie znajduje się niemal 13,1 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także 65 ha lasów prywatnych.

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

 

Grunty Nadleśnictwa Bardo Śląskie rozciągają się miedzy:17o 00' 12'' a 17o 00' 37'' długości geograficznej wschodniej i 50o 20' 88'' a 50o 40' 13'' szerokości geograficznej północnej.

Nadleśnictwo Bardo Śląskie swoim zasięgiem obejmuje od północnego zachodu cześć Gór Sowich, w części środkowej Góry Bardzkie i od południowego wschodu Góry Złote. W środkowo-wschodniej części zasięgu nadleśnictwa występują Wzgórza Bielawskie, Masyw Grochowej, Pradolina Nysy Kłodzkiej oraz na południu Przedgórze Paczkowskie, wchodzące w skład Przedgórza Sudeckiego.

Obręb Bardo obejmuje od wschodu w kierunku północno- zachodnim Góry Bardzkie ze wzniesieniami: Góra Kalwaria (479 mnpm), Góra Łopianka (506 mnpm), Cisowa Góra (551 mnpm), Góra Wilczek (633 mnpm) od przełęczy Srebrna w kierunku zachodnim wschodnia cześć Gór Sowich. Najwyższym wyniesieniem na tym obszarze jest: Góra Malinowa (838 mnpm) i Góra Czeszka (742 mnpm). W ramach tych terenów występują następujące utwory geologiczne: zlepieńce, piaskowce i łupki kambryjskie, sylurskie oraz dolno-karbońskie, tworzące zrąb o strukturze hercyńskiej, ułożone poprzecznie do przebiegu dzisiejszej linii brzegowej. W miejscu przełomu Nysy Kłodzkiej znajdują się morskie iły mioceńskie i naniesione na nie materiały aluwialne. Ponadto na obszarze tego obrębu znajduje sie południowo-wschodnia część Wzgórz Bielawskich, Masyw Grochowej z kulminacją Brzeźnicy (492 mnpm). W ramach tych terenów występuje bardzo różnorodny materiał skalny, od najstarszych skał archaicznych do utworów czwartorzędowych.

Obręb Kamieniec w części południowo- wschodniej obejmuje Góry Złote z wyniesieniami; Góra Kikol (670 m npm), Biała Góra (654 m npm), Jawornik Wielki (871 m npm) i Góra Sokolec (560 m npm) gdzie w ramach tych terenów stwierdzono występowanie: sjenitów, łupków krystalicznych, łyszczykowych, piaskowców z licznymi domieszkami gnejsu, ortognejsu, granitu i porfiru.

Północno - zachodnia część obrębu położona jest w zasięgu Gór Bardzkich. Najwyższym wzniesieniem na tym obszarze jest: Góra Kłodzka (765 m npm) Ostra Góra (751 m npm), Góra Łaszczowa (627 m npm) i Góra Olchówka (547 m npm).

Teren nadleśnictwa jest bardzo zróżnicowany przyrodniczo. Bogaty jest zarówno świat zwierzęcy, jak i roślinny

Łącznie w Nadleśnictwie wyróżniono 13 typów gleb. Największy udział mają gleby brunatne stanowiące 86 % powierzchni leśnej, związane są z klimatem umiarkowanym oraz lasami liściastymi i mieszanymi. Powstają one z różnych skał macierzystych zasobnych w zasady. Są to najczęściej gliny zwałowe, utwory pyłowe różnego pochodzenia, lessy, piaski gliniaste, zwietrzeliny piaskowców i łupków ilastych różnej genezy, zwietrzeliny skał magmowych głębinowych i wylewnych oraz metamorficzne. Zajmują one duże kompleksy i występują w przeważającej części nadleśnictwa.

Z budową geologiczną ściśle związane są szata roślinna i świat zwierzęcy, tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów.

Dla nas, leśników, najważniejsze to ekosystemy leśne i związane z nimi ekosystemy łąk śródleśnych i stref ekotonowych (specyficzne partie drzewostanów, znajdujące się na przejściu pomiędzy lasem i krajobrazem otwartym lub na przejściu pomiędzy różnymi drzewostanami we wnętrzu kompleksów leśnych). Ta ścisła zależność biocenozy leśnej i biotopu oraz znaczna ich różnorodność spowodowały, że wydzielono kilkanaście typów siedliskowych lasu.

Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest tu skromniejszy, ale i zupełnie odmienny, przez co na równi  ciekawy i fascynujący.

Na siedliskach lasowych wyżynnych ( 98,46%) dominują drzewostany z panującą sosną ale poważny udział mają tu  też  drzewostany z panującym dębem, na siedliskach lasowych górski dominują drzewostany z panującym  świerkiem i udziałem buka oraz jodły. Na siedliskach borowych wyżynnych zdecydowanie przeważają drzewostany sosnowe, natomiast na siedliskach borowych górskich zdecydowana przewaga procentowa jest dla świerka.

Drzewa i krzewy oraz rośliny runa to ważne elementy składowe ekosystemu leśnego. Spośród nich na naszym terenie występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze z nich to: cis pospolity, wawrzynek wilcze łyko, kruszyna pospolita, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, konwalia majowa, storczyk męski, podkolan biały, śnieżyczka przebiśnieg, kokoryczka, marzanka wonna, widłaki goździsty i jałowcowa ty oraz paprotka zwyczajna i zanokcica klinowata. Stanowiska występowania tych roślin chroni się u nas czynnie, a więc nie prowadzi się tu prac gospodarczych, mogących je zniszczyć. Chronione są także najokazalsze  egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody, a całe ich zgrupowania w ramach zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

 

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: jelenia, sarnę, muflona, dzika, lisa, jenota, borsuka, kunę, norkę, tchórza i piżmaka. Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowano występowanie w Nysie Kłodzkiej kiełbia biało płetwowego i kesslera, brzanki świnki i lipienia. Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: żmija i zaskroniec. Z płazów występują m.in. traszki,

ropuchy szare , salamandry plamiste, a z owadów występujących na terenie nadleśnictwa wymienić należy m.in. liszkarza tęcznika i kozioroga dębosza, paź królową i żeglarza oraz trzmiele. Z gromady ssaków można wymienić: łasicę, gronostaja, orzesznicę, popielicę, koszatkę , nocka dużego, rudego i wąsatego, mroczków, a z częściowo chronionych – bobra i wydrę. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego i białego, puchacza, puszczyka, derkacza, dudka, dzięcioły: czarnego, zielonego, trójpalczastego, średniego  i naszą dumę – pojawiającego się w naszym rewirze orła bielika.

Nasze nadleśnictwo na mapie

Nasze lasy - film