Certyfikat FSC

Certyfikat Forest Stewardship Council

Ekosystemy reprezentatywne

Ekosystemy reprezentatywne to powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego i stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji. Nie pozyskuje się drewna na obszarach wskazanych jako ekosystemy referencyjne.

Lasy HCFV

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu poddając się certyfikacji gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC) zobowiązała się do stosowania Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej.

Powierzchnie ochronne

Powierzchnie ochronne to powierzchnie wyznaczane w celu maksymalizacji ich wpływu na zachowanie i ochronę bioróżnorodności. Rozmiar i położenie mają zapewnić ciągłą obecność rzadkich i zagrożonych gatunków oraz ekosystemów reprezentatywnych.