Wydawca treści Wydawca treści

lasy hcvf

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu poddając się certyfikacji gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC) zobowiązała się do stosowania Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej.

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF)


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu poddając się certyfikacji gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC) zobowiązała się do stosowania Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej.
 
Zasada 9 "Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej" zobowiązuje podmioty poddające się certyfikacji FSC do wyznaczenia lasów o szczególnych walorach przyrodniczych. RDLP we Wrocławiu Decyzją nr 2 z dnia 19 stycznia 2011 r. wykonała zobowiązanie wynikające z zasady numer 9 FSC i wyznaczyła Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF).

Wyznaczanie lasów HCVF w RDLP we Wrocławiu nastąpiło w oparciu o kryteria opisane w dokumencie FSC "Kryteria wyznaczania w Polsce lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF)"

Zestawienie wyznaczonych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w rozbiciu na pojedyncze kategorie walorów przyrodniczych w NADLEŚNICTWIE BARDO ŚLĄSKIE przedstawiono na załączonych mapach.

W celu uzyskania efektu wizualizacji przygotowane zostały mapy wyznaczonych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.

RDLP we Wrocławiu w związku z upublicznieniem powyższych dokumentów prowadzi ciągłe konsultacje społeczne i informuje, że ewentualne uwagi odnośnie powołanych "Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF" należy kierować na adres Nadleśnictwa Bardo Śląskie lub e-mailowo na: bardo@wroclaw.lasy.gov.pl
       

Drzewostany referencyjne

Prowadzona przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu dobra gospodarka leśna jest potwierdzona certyfikatem FSC nadanym po raz kolejny w 2018 roku i obowiązującym do roku 2023.

Na podstawie procedury wyznaczania wskazanych drzewostanów zgodnie ze standardami FSC Nadleśnictwo Bardo Śląskie prowadzi ciągłe konsultacje społeczne mające na celu wskazywanie i uzgadnianie propozycji wskazanych powierzchni. Działanie te podejmowane są przez Lasy Państwowe w celu zwiększenia walorów przyrodniczych lasów oraz rozszerzenia różnorodności biologicznej   lasów.

W ramach ochrony wskazanej bioróżnorodności w ekosystemach leśnych na terenie nadleśnictwa zostały wyznaczone tzw. drzewostany referencyjne (porównawcze). Są to fragmenty drzewostanów, w których szczególnie są chronione drzewa martwe, ulegające naturalnemu procesowi rozkładu oraz drzewa dziuplaste. W skład tych drzewostanów wchodzą również rezerwaty, wyłączone drzewostany nasienne, strefy ochronne ptaków i ostoje zwierząt chronionych, priorytetowe siedliska przyrodnicze oraz niektóre fragmenty obszarów Natura 2000.

Obszary te podlegają procedurze konsultacyjnej. W załączeniu plik zawierający zestawiona listę wydzieleń referencyjnych oraz monitoringu zmian w lasach HCVF: