Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

Ekosystemy reprezentatywne to powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego i stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji. Nie pozyskuje się drewna na obszarach wskazanych jako ekosystemy referencyjne.

Ekosystemy reprezentatywne to powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego i stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji. Nie pozyskuje się drewna na obszarach wskazanych jako ekosystemy referencyjne.

Przykłady ekosystemów referencyjnych:

  1. rezerwaty przyrody;
  2. strefy ochrony całorocznej wokół miejsc lęgowych;
  3. drzewostany wyłączone z użytkowania dla ochrony siedlisk w obszarach o znaczeniu wspólnotowym (Natura 2000) – powierzchnia ustalana jest w trakcie opracowywania planów zadań ochronnych i planów ochrony dla ostoi Natura 2000.

Ekosystemy reprezentatywne wyznacza się na powierzchniach leśnych i nieleśnych, w których zadania gospodarcze określone w planie urządzenia lasu (PUL) aktualnie są bądź powinny być ograniczone ze względu na pełnienie istotnych funkcji przyrodniczych oraz niektórych innych funkcji poza gospodarczych.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach obszarów – ekosystemów referencyjnych,  położonych na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie